Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez ASM Sp. z o.o. Sp. K.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ASM Sp. z o.o. Sp. K. jako Administrator danych osobowych klientów i kontrahentów, będących osobami fizycznymi, podaje następujące informacje.

1. Dane administratora:

ASM Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Dworcowa 21
87-300 Brodnica
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS: 0000504656
numer NIP: 8741776264

Telefon. +48 56 474 06 62
Adres e-mail: info@asm-meble.pl

Bezpośredni e-mail osoby odpowiedzialnej za administrowanie danymi osobowymi: daneosobowe@asm-meble.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zawierania i wykonywania umów handlowych,
 • realizacji pojedynczych zamówień lub zamówień cyklicznych (w przypadku klientów hurtowych),
 • bieżącej komunikacji z Państwem jako klientem / kontrahentem (w tym informacji o statusach spraw i zamówień),
 • kontaktu w sprawach organizacyjnych dotyczących współpracy,
 • kontaktu w celach informacyjnych i marketingowych,
 • obrony i dochodzenia roszczeń,


3. Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są:
 • w przypadku klienta indywidualnego / detalicznego: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: pełna nazwa firmy, adres firmy, adres dostawy, NIP, REGON, numer telefonu, adres-email.


4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 • podmioty wspierające operacyjne wykonywanie umów i/lub realizacji zamówień, takie jak: obsługa techniczna urządzeń, programów i produktów służących realizacji umów i/lub realizacji zamówień, obsługa księgowa, obsługa magazynowa, podmioty prowadzące działalność kurierską, spedycyjną i pocztową.
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.


5. Źródłem pozyskania Państwa danych są:
 • formularze kontaktowe na stronie www.asm-meble.pl
 • dane przekazane intencyjnie w celu zawarcia umowy (osobiście, telefonicznie, elektronicznie),
 • zamówienia przesłane na adres poczty elektronicznej Administratora lub adresy służbowe jego pracowników
 • zamówienia przekazane telefonicznie pod numerem telefonu Administratora lub numery służbowych telefonów pracowników
 • zamówienia składane osobiście w siedzibie Administratora lub na spotkaniach handlowych.
 • wręczone wizytówki / ulotki handlowe
 • podmioty gospodarcze na rzecz których wykonywane wykonywane są usługi księgowo-biurowe.


6. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku transferów do państw spoza obszaru UE, Lichtenszteinu, Norwegii i Islandii, na podstawie klauzul modelowych, a w przypadku transferów pomiędzy Administratorem a odbiorcami danych osobowych, na podstawie Wiążących Reguł Ochrony Danych Osobowych w ASM Sp. z o.o. Sp. K.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie lub do tego przechowywania zobowiązuje.

8. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.


Pytania i dyspozycje, dotyczące Państwa danych osobowych, prosimy kierować na adres e-mail: daneosobowe@asm-meble.pl

9. Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w związku z realizacją Umowy lub realizacją zamówienia o których mowa w pkt. 2.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wykonywania umowy lub brak możliwości realizacji zamówienia.